-

به پورتال دانشکده بهداشت خوش آمدیدگزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۱۲ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۱۹۶ مورد

تعداد بازدید های هفته : ۲۳۵۹ مورد

پر بازدید ترین روز : ١٣٩٧/١/١٨ - ۱۹۳۶ مورد

درباره دانشکده


دانشکده بهداشت

معرفي:

همزمان با ارتقاء دانشکده علوم پزشکي خراسان شمالي به دانشگاه علوم پزشکي و بر اساس مصوبه يک صد و هشتاد و ششمين جلسه شوراي گسترش دانشگاه هاي علوم پزشکي با ايجاد دانشکده بهداشت موافقت شد. اين دانشکده در سال 1387 راه اندازي شد و در حال حاضر در 3 رشته کارشناسي بهداشت عمومي، بهداشت محیط وبهداشت حرفه ای در مقطع پیوسته و ناپیوسته دانشجو مي پذيرد.

شماره تماس دانشکده: 2240571-2247281 -0583

آدرس اینترنتی دانشکده:  http:// nkums.ac.irلینک دانشکده ها-دانشکده بهداشت

رسالت دانشکده بهداشت

 حوزه فعاليت دانشكده  بهداشت در زمينه آموزش وپژوهش و مبتني بر توسعه ارتقاء سلامت مي­باشد. اين دانشكده وظيفه تعليم، تربيت و تأمين دانش آموختگان برتر، توانمند و متعهد در رشته های بهداشتی جهت نظام سلامت كشور را بر عهده دارد. آموزش دانشجويان با جديدترين شيوه­ هاي تدريس و منطبق بر استانداردهاي نوين آموزش ، با تخصيص بهينه امكانات، تجهيزات، منابع، تكنولوژي دانشگاهي، و مراكز بهداشتي درماني، با حداقل هزينه و نيز ارتباط با مراكز علمي داخل و خارج از دانشگاه انجام خواهد شد. اين دانشكده تلاش مي­نمايد كه در محيطي علمي و پويا كه زمينه ساز ايجاد رابطه منطقي و صميمي بين دانشجو، استاد و محيط است، تسهيلات لازم را براي مطالعه و تحقيق در شاخه­هاي مرتبط با رشته بهداشت جهت اساتيد و دانشجويان مستعد و كاركنان فراهم سازد تا آنها ضمن فراگيري مهارت­ها، توانايي فعاليت در عرصه­ هاي آموزشي، پژوهشي و درماني را در جامعه كسب نموده و فردي مسئوليت­ پذير جهت مشاركت در فعاليت هاي اجتماعي و مشاغل ارزنده و پر بازده مرتبط با رشته خود باشند . ايجاد چنين محيطي نشانگر تعهد ، علاقمندي و پايبندي ما به سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق  1404 هجري شمسي و نقش خلاقيت ، پژوهش و نوآوري در عرصه آموزش خواهد بود . ما بر اين باوريم كه حفظ كرامت و حقوق انسانها ، برخورداري از وجدان كاري ، توسعه سلامت و رفاه به دور از تبعيض ، ركن اساسي فرهنگ اسلامي – ايراني است و سرلوحه رسالت ما مي باشد

چشم انداز

این دانشکده تلاش می کند با تکیه براساتید توانمند و روشهای نوین آموزش، دانش آموختگانی کوشا در کسب دانش روز و توانا در ارتقای سلامت بشربا رعایت ارزش های اسلامی و انسانی تربیت نماید.

SWOT

 ليست وضعیت موجود (نقاط قوت و ضعف و تهديدها و فرصت ها )

 

ﻧﻘﺎطﻗﻮت:

 • وﺟﻮد اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺌﺖﻋﻠﻤﯽﺗﻤﺎم وﻗﺖ وداراي اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺎﻻ
 • وﺟﻮد ﻫﺌﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺠﺮب
 • وﺟﻮد ﻓﻀﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮐﺎﻓﯽ
 • وﺟﻮد ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽوﺗﺨﺼﺼﯽ در داﻧﺸﮑﺪه
 • وﺟﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ
 • وﺟﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن اداري
 • وﺟﻮد و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻓﻦآوري آﻣﻮزﺷﯽ
 • وﺟﻮد ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐﭘﮋوﻫﺸﯽدرﻋﺮﺻﻪ بهداشتی
 • ﮔﺮاﯾﺶ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﯿﻔﯽدرﮐﻠﯿﻪ ﺳﻄﻮح
 • اراﺋﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽداﻧﺸﮑﺪه درداﺧﻞ و ﺧﺎرج ازﮐﺸﻮر
 • وﺟﻮد ﮐﺘﺐ و ﻣﻨﺎﺑﻊﻋﻠﻤﯽﻏﻨﯽ درزﻣﯿﻨﻪ بهداشت
 • وﺟﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎز ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اي ودﺳﺘﺮﺳﯽآﺳﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺠﻼت
 • وﺟﻮد ﺧﻂ ارﺗﺒﺎط اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ

 

ﻧﻘﺎطﺿﻌﻒ: 

- بعد مسافت دانشکده از مرکز شهر و سایر واحدهای دانشگاه

- جاده نامناسب

- کمبود اعتبارات

-ﺑﺎﻻﺑﻮدن ﺣﺠﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽﻣﻮﻇﻔﯽ ﻣﺮﺑﯿﺎن

- فقدان چارت سازمانی

 

ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ:  

 • نگرش مثبت مسئولین و مردم نسبت به رشته های حوزه علوم پزشکی
 • ﺗﻤﺎﯾﻞوﮔﺮاﯾﺶﻣﺪﯾﺮانﺑﻪﺳﻤﺖروﯾﮑﺮدﻫﺎيﺟﺪﯾﺪﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ
 • اﻣﮑﺎنﺑﻬﺮهﮔﯿﺮيازﺗﮑﻨﻮﻟﻮژياﻃﻼﻋﺎتدرﻋﺼﺮﺟﺪﯾﺪ
 • ﺑﺮﮔﺰاري ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎيآﻣﻮزﺷﯽدرﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
 • وﺟﻮدﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼنﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﺴﺘﻌﺪدر رﺷﺘﻪهای بهداشتی
 • ﺗﻼش ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ درﺳﻄﺢﮐﺸﻮريﺟﻬﺖ ﺗﺪوﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ارﺗﻘﺎي ﮐﯿﻔﯽ ﺧﺪﻣﺎت
 • وﺟﻮد ﻣﺮاﮐﺰﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ درﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎﻧﯽ وﮐﺸﻮري ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻃﺮحﻫﺎيﻣﻔﯿﺪ
 • ﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت بهداشتی
 • ﺣﻤﺎﯾﺖوزارت وداﻧﺸﮕﺎه  از اﯾﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ رﺷﺘﻪﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ

 

ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ:

 • ﻧﺒﻮدﺑﺎﻧﮏاﻃﻼﻋﺎﺗﯽدرﻣﻮرد بهداشت
 • ﻋﺪمﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽﺣﻘﻮق وﻣﺰاﯾﺎيﮐﺎرﮐﻨﺎنﻏﯿﺮﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽداﻧﺸﮑﺪه ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻫﻢردﯾﻒ درﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽﮐﺸﻮر
 • ﺟﺬب وﺗﺮﺑﯿﺖ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ
 • ﻋﺪم ﺗﺎﻣﯿﻦاﻋﺘﺒﺎر ﮐﺎﻓﯽ و ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺒﻮدن ﺑﺴﺘﺮاﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻃﺮحﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮﯾﮋه ﻃﺮحﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ
 • ﻋﺪم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽﺣﻘﻮق وﻣﺰاﯾﺎيﮐﺎرﮐﻨﺎنﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ
 • ﻋﺪم ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽﮐﺎﻓﯽازاﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺣﺮﻓﻪاي
 • ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺒﻮدنﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐآﻣﻮزﺷﯽدرﻣﺮاﮐﺰآﻣﻮزﺷﯽ،درﻣﺎﻧﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮑﺪه

چارت سازمان

 واحدهای مشغول به خدمت در دانشکده بهداشت

 • حوزه ریاست
 • معاونت آموزشی
 • واحد حراست
 • واحد امور اداری
 • واحد پژوهش
 • واحد امور دانشجویی و فرهنگی
 • واحد آموزش
 • واحد انفورماتیک
 • واحد کتابخانه
 • واحد مالی و کارپردازی
 • واحد روابط عمومی
 • واحد edo
 • گروههای آموزشی
 • آزمایشگاهها


جستجو
دهه کرامت (۱۲۰۲۹ بازدید)
پیام تبریک (۳۴۸۰ بازدید)
نامه ای به شهید (۲۹۱۸ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...