نظر سنجی ارباب رجوع

نام و نام خانوادگی
تلفن همراه
جنسیت
ساعت ورود (ساعت)
تاریخ
برای چه کاری و یا دریافت چه خدماتی مراجعه نموده اید؟
آیا اطلاع رسانی و راهنمایی لازم به صورت شفاهی و دقیق برای انجام خدمات مورد درخواست به شمار ارائه شده است؟
در صورتی که جواب شما به سؤال قبلی خیر بوده است، دلایل عدم رضایت خود را شرح دهید.
نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است؟
نام فرد یا افرادی که مناسب ترین رفتار و همکاری را با شما داشته اند را مرقوم نمائید:
نام فرد یا افرادی که برخورد نامناسبی با شما داشته اند، را مرقوم نمائید (با ذکر نوع برخورد):
آیا خدمت مورد نظر شما در موعد مقرر انجام شده است؟
چنانچه درخواست خلاف مقررات از جنابعالی شده است. لطفاً آنرا بنویسید (با ذکر مورد و فرد مورد نظر)
نظرات و پیشنهادات خود را برای اصلاح امور بنویسید. شکایات:
نظر سنجی ارباب رجوع